مرحبا بكم في Meschede (29/03/1399)

For cosmopolitanism and successful integration

شرایط اضطراری > کمک به قربانیان خشونت

©

first aid 1882053 - aebopleidingen, CC0

Phrases

این مواقع اضطراری است.

Dies ist ein Notfall.

من نیاز به کمک.

Ich brauche Hilfe.

کسی که به کمک نیاز دارد.

Jemand braucht Hilfe.

لطفا کمک کنید.

Bitte helfen Sie.

من زخمی هستم.

Ich bin verletzt.

کسی را مجروح.

Jemand ist verletzt.

لطفا با پلیس تماس بگیرید.

Bitte rufen Sie die Polizei.

لطفا با یک آمبولانس.

Bitte rufen Sie einen Krankenwagen.

لطفا با من آمده است.

Bitte kommen Sie mit.

لطفا زنگ بالا می برد.

Bitte geben Sie Alarm.

شما چیزی دیدی؟

Haben Sie etwas gesehen?

شما می توانید شاهد چیزی?

Können Sie etwas bezeugen?

شما می توانید هر عکس گرفته شده?

Haben Sie Fotos gemacht?

Advert